Regulamin Sprzedaży Firmy telepromocje.pl

RODO – zmiana regulaminu sklepu internetowego

Drogi Kliencie!
W dniu 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, które wprowadzają szereg zmian w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.

W świetle nowych regulacji administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Telepromocje Paulina Gałat, Marcin Gałat Spółka Jawna, która siedzibę ma pod adresem: ul. Rzemieślnicza 12, 32 – 800 Brzesko. Odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z powyższym pragniemy poinformować o dostosowaniu Regulaminu Sklepu Internetowego, którego jest Pani/Pan Klientem, do nowych przepisów. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią na stronie internetowej sklepu – telepromocje.pl

Poniżej podsumowanie najważniejszych kwestii:
– Dane będą przetwarzane w celu sprzedażowym i marketingowym w formie elektronicznej i papierowej,
– Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
– Podanie danych osobowych jest obowiązkowe wyłącznie gdy stanowi tak przepis,
– Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa, – Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
– Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– W celu realizacji swoich uprawnień może się Pani/Pan kontaktować z Administratorem na wskazane przez niego dane kontaktowe: e-mail: biuro@ W związku z powyższym pragniemy poinformować o dostosowaniu Regulaminu Sklepu Internetowego, którego jest Pani/Pan Klientem, do nowych przepisów. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią na stronie internetowej sklepu – telepromocje.pl, telefon: 146861310

Informujemy Panią/Pana, że Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu oraz ewentualnych innych danych podanych przy Rejestracji.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji biznesowej, w tym także do celów marketingowych i mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji Pani/Pana zamówień.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

Mają Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub jego odpowiednika jeżeli uważają Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Z poważaniem
Zespół TelePromocje

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym znajdującym się i działającym pod internetowym adresem: W związku z powyższym pragniemy poinformować o dostosowaniu Regulaminu Sklepu Internetowego, którego jest Pani/Pan Klientem, do nowych przepisów. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią na stronie internetowej sklepu – telepromocje.pl
2. Właścicielem i administratorem Sklepu Internetowego W związku z powyższym pragniemy poinformować o dostosowaniu Regulaminu Sklepu Internetowego, którego jest Pani/Pan Klientem, do nowych przepisów. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią na stronie internetowej sklepu – telepromocje.pl jest firma TelePromocje Paulina Gałat, Marcin Gałat spółka Jawna z siedzibą w Brzesku ul. Rzemieślnicza 12, 32-800 Brzesko. NIP 8691981009 UE VAT ID: PL 8691981009; Regon: 122532811; biuro@telepromocje.pl, tel/fax: 014 6861310 (dostępne w dni robocze w godz. od 10.00 do 15.00).

II. CENY ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny podawane na stronach sklepu internetowego W związku z powyższym pragniemy poinformować o dostosowaniu Regulaminu Sklepu Internetowego, którego jest Pani/Pan Klientem, do nowych przepisów. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią na stronie internetowej sklepu – telepromocje.pl są cenami brutto (zawierają stawkę podatku VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN). Do ceny należy doliczyć koszty przesyłki podane w ofercie.
2. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:
a) pobranie – przy odbiorze przesyłki Klient dokonuje zapłaty gotówką kurierowi w chwili odbioru przesyłki
b) przedpłata przelewem – po wybraniu tej opcji Klient otrzymuje na adres e-mail fakturę proforma wraz z numerem rachunku bankowego, na który należy przelać należność. Realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu zapłaty na konto sklepu.
c) gotówka – sposób dostępny przy osobistym odbiorze produktu.
3. Wybór formy płatności należy do Klienta, co powinien uczynić poprzez zaznaczenie wybranej formy w formularzu zamówienia.

III. WARUNKI DOSTAWY

1. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem:
a) firmy kurierskiej
lub
b) Poczty Polskiej.
Klient wybiera sposób dostawy poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki na stronach sklepu internetowego.
2. Dowód zakupu dołączany jest do przesyłki.
3. Wysyłki realizowane są wyłącznie na terenie kraju.
4. W momencie dostawy Klient powinien sprawdzić, w obecności dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona i potwierdzić dostawcy odbioru zamówienia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, jej niekompletności lub niezgodności z zamówieniem, Klient powinien niezwłoczne zgłosić ten fakt dostarczającemu towar w celu sporządzenia Protokołu Szkody. Protokół Szkody może przyczynić się do sprawniejszego przeprowadzenia procesu reklamacji i powinien zostać sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (z których jeden zostaje u Klienta).

IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu w sklepie, uwarunkowane jest prawidłowym wypełnieniem formularza rejestracyjnego i wyrażeniem zgody przez Klienta na zawarcie umowy sprzedaży po zapoznaniu się z treścią i akceptacją Regulaminu.
2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podany podczas wypełniania formularza adres e-mail wiadomość potwierdzającą szczegóły złożonego zamówienia oraz dane kontaktowe Sklepu, co stanowi potwierdzenia zawarcia umowy na odległość.
3. Umowa o przetwarzanie danych osobowych Klienta zostaje zawarta po pozytywnym zakończeniu procesu rejestracji i jest to usługa nieodpłatna a na jej zawarcie niezbędna jest odrębna zgoda Klienta. Umowa w tym zakresie trwa do czasu usunięcia danych Klienta.
4. Sklep Internetowy umożliwienia złożenie przez Klienta zamówienia na oferowane produkty, co stanowi usługę odpłatną. Umowa o świadczenie usług odpłatnych trwa pomiędzy Stronami od chwili złożenia zamówienia do czasu upływu okresu rękojmi lub gwarancji.
5. Klient podczas dokonywania zamówienia może wskazać dodatkowo odpowiednie dane do wystawienia Faktury VAT, jeżeli żąda wydania Faktury VAT tj.:
a) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL – w przypadku konsumenta
b) nazwa firmy, siedziba, numer NIP – w przypadku przedsiębiorcy.
6. Kontakt pomiędzy Sklepem a Klientem odbywa się poprzez formularz kontaktowy.
7. Zamówienia w sklepie można składać przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, jednak nie są one realizowane w dni ustawowo wolne od pracy.
8. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia tylko w przypadku braku określonego produktu w magazynie, o czym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni poinformuje Klienta, a w przypadku przedpłaty przelewem – zwróci całą otrzymaną sumę pieniężną.
9. W przypadku wystąpienia braku zamówionego produktu, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją zamówienia, a Klient ma prawo do rezygnacji z całości zamówienia, rezygnacji z produktu, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego produktu na podobny o zbliżonych właściwościach, cenie i wyglądzie.
10. Zamówienie realizowane jest w terminie od 2 do 5 dni roboczych od:
a) otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w Rozdziale IV pkt. 2 niniejszego Regulaminu – w przypadku wyboru formy płatności przy odbiorze produktu tj. za pobraniem lub osobiście.
b) wpływu na rachunek bankowy Sklepu ceny wraz z kosztami dostawy – w przypadku płatności w formie przelewu,
11. Klient jest zobowiązany do przyjęcia produktu i zapłaty ceny wraz z kosztem przesyłki.

V. GWARANCJA, RĘKOJMIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Formularz odstąpienia od umowy można pobrać TUTAJ!

1. Klienci mają prawo do reklamacji produktu zakupionego lub zamówionego w Sklepie, jeżeli posiada on wady fizyczne lub prawne. 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do właściwości produktu, zwłaszcza takich o których nie ma mowy w informacji zawartej w ofercie zamieszczonej przez Sklep, Klient przed złożeniem zamówienia powinien skierować zapytanie do Sklepu, poprzez jeden z kanałów kontaktu wskazany w ust IV pkt 6 Regulaminu. Sklep nie odpowiada za zapewnienia o właściwościach produktu, których nie znał w chwili wydania produktu.
3. Klient w ramach reklamacji może:
a) zwrócić się o naprawę produktu,
b) zwrócić się o wymianę wadliwego produktu,
c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z tym, że oświadczenia ust. 3 lit c, d będą nieskuteczne, jeżeli Sklep niezwłocznie usunie wadę.
4. Klient konsument sam decyduje czy w pierwszej kolejności chce wymiany czy naprawy.
5. Reklamacja powinna zawierać dowód zakupu, a ponadto także powód reklamacji i oczekiwany sposób realizacji uprawnienia wynikającego z reklamacji.
6. W celu wykonania naprawy należy przesłać produkt na adres Sklepu podany w pkt. I ust 2 Regulaminu.
7. Produkt należy odpowiednio zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem w trakcie transportu.
8. Produkt należy odesłać zapakowany i zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie transportu, wraz ze wszystkimi elementami jakie otrzymano przy zakupie.
9. Klient konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.
10. Jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiany a wada wystąpiła ponownie, Sklep zaproponuje obniżenie ceny lub możliwość odstąpienia od umowy. 11. Klient będący konsumentem, z zastrzeżeniem ust 12, może domagać się reklamacji w okresie 2 lat od wykrycia wady. Jeżeli określony przez Sklep lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie 2 lat od dnia wydania produktu Klientowi, okres reklamacji trwa najdalej do upływu tego terminu.
12. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu wadliwego pozostaje do wartości produktu sprawnego.
13. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
14. Jeżeli Sklep nie udzieli odpowiedzi na złożony przez Klienta wniosek lub oświadczenie o których mowa w ust 3, w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
15. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez przesłanie maila, za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnie w tradycyjnej formie listownej.
16. W przypadku, gdy rozstrzygnięcie postępowania reklamacyjnego jest niemożliwe, z uwagi na braki opisane w ust 5, Sklep rozpatrzy reklamację niezwłocznie po ich uzupełnieniu, do czego wezwie Klienta.
17. Sklep rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
18. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail podany przy zakupie. W przypadku zmiany adresu mailowego – w celu usprawnienia przebiegu procesu reklamacji – należy zgłosić tę informację do Sklepu.
19. Jeżeli producent zapewnił o jakości rzeczy sprzedanej, Klientowi przysługuje roszczenie o usunięcia wady lub o dostarczenie nowego produktu o ile wady produktu ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.
20. Jeżeli na produkt udzielona jest gwarancja producenta, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym, aby skorzystać z gwarancji Klient powinien zwrócić się do Sklepu w formie pisemnej załączając reklamowany produkt i dowód zakupu. Należy również określić oczekiwany sposób zakończenia procesu reklamacji przewidziany w oświadczeniu gwarancyjnym. Obowiązki Producenta mogą w szczególności polegać na:
a) naprawie produktu,
b) wymianie produktu,
c) zwrocie zapłaconej ceny,
d) ewentualnie innych roszczeń przewidzianych przez producenta.
21. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono odmiennie, termin gwarancji wynosi 2 lata licząc od dnia, kiedy produkt został Klientowi wydany.
22. W oświadczeniu gwarancyjnym udzielonym Klientowi, zawarte są informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady.
23. Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.
24. Producent realizuje uprawnienie wynikające z gwarancji w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania mu produktu.
25. Reklamacja nie przysługuje w przypadku:
a) uszkodzeń mechanicznych, pochodzenia zewnętrznego, w tym powstałych w skutek nieprawidłowego używania,
b) samodzielnego dokonywaniem napraw lub przerabiania wbrew zaleceniom producenta.
26. Klient dokonujący zakupu jako konsument, ma prawo w terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego produktu, do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu produktu, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie.
27. Oświadczenie można złożyć drogą elektroniczną na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, dostępnym do pobrania na stronie internetowej Sklepu, poprzez przesłanie go drogą mailową na adres Sklepu lub przez złożenie pisemnego oświadczenia przesłanego w formie listownej na adres Sklepu ul. Rzemieślnicza 12, 32-800 Brzesko.
28. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni od zawarcia umowy.
29. Sklep niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w formie mailowej umożliwiającej jego pobranie i zachowanie.
30. Zwracany produkt powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient powinien zwrócić produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym w jakim go otrzymał, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty.
31. Produkt zwracany należy przesłać na adres siedziby tj TelePromocje ul. Rzemieślnicza 12, 32-800 Brzesko.
32. Zwracany produkt powinien być należycie zabezpieczony.
33. Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie o którym mowa w ust. 27 oraz dowód zakupu.
34. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
35. Sklep dokona zwrotu płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta a w wysokości równej cenie i najtańszemu zwykłemu kosztowi dostawy dostępnemu w ofercie.
36. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu. Jeżeli Klient wybierze sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
37. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjmie jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
38. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VI. SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, FUNKCJE I CELE OPROGRAMOWANIA

1. Sklep używa plików cookies. Pliki te zapisywane są przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Sklepu, Klient może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji niektóre lub wszystkie właściwości Sklepu mogą być niedostępne. Sklep używa cookies w celu prawidłowej realizacji umowy zawartej z Klientem i najlepszego dopasowania oferty do potrzeb Klienta.
2. Cookies mogą być również używane do prezentowania form reklamowych.
3. Typy cookies:
systemowe – niezbędne dla właściwego funkcjonowania strony
analityczne – służące przetwarzaniu informacji o osobach odwiedzających Sklep
funkcjonalne – służące personalizacji strony poprzez zapamiętanie preferencji Klienta,.
zewnętrzne cookie – niezależne od Sklepu
4. W reklamach zamieszczanych na stronach Sklepu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowych.

VII. WYMAGANIA TECHNICZNE

Korzystanie z usług Sklepu wymaga urządzenia z dostępem do sieci Internet zastosowania przeglądarek Mozilla Firefox 3.x+ lub Internet Explorer 7.0+ lub nowszych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu i apletów Java zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Flash 4 lub nowszego, Quicktime, Acrobat Reader, posiadania aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej. Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768.

VIII. ZAKAZ DOSTARCZANIA PRZEZ KLIENTA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

1. Zakazane jest dostarczanie do Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających cudze prawa w tym w szczególności dobra osobiste.
2. Zakazane jest przesyłanie na adres Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze spamu, bądź mających na celu obejście procesu zakupu usług, a w szczególności linków do stron zewnętrznych, adresów email, numerów telefonów, danych komunikatorów , za wyjątkiem danych wymaganych w procesie rejestracji. Zakaz ten obejmuje również działania ukryte.
3. Za prawdziwość i zgodność danych podanych przy Rejestracji odpowiedzialność ponosi Klient.
4. Klient, poprzez akceptację niniejszego regulaminu oświadcza, że nie będzie:
a) wykorzystywał Sklepu i treści w nim zamieszczonych do popełnienia przestępstwa,
b) podejmował działań programistycznych w celu uzyskania danych ze stron internetowej Sklepu,
c) podejmował działań programistycznych w celu zawirusowania lub innego zainfekowania strony internetowej Sklepu,
d) w inny sposób naruszał przepisy prawa lub postanowienia niniejszego regulaminu.
2. W przypadku naruszenia przez Klienta Zasad Prawidłowego użytkowania Sklepu, bądź otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści lub danych zamieszczonych przez Klienta na stronie internetowej Sklepu, Sklep usunie treści bezprawne.

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Sklep korzysta z informacji, które Klient przekazuje w formularzu rejestracyjnym lub składając zamówienie, do celów realizacji zawartej pomiędzy Stronami umowy. Klient składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zaznaczając pole wyboru przy oświadczeniu o treści:
“Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Sklepu Internetowego “ W związku z powyższym pragniemy poinformować o dostosowaniu Regulaminu Sklepu Internetowego, którego jest Pani/Pan Klientem, do nowych przepisów. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią na stronie internetowej sklepu – telepromocje.pl ” oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb Marcina Gałata, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TelePromocje Paulina Gałat Marcin Gałat Spółka Jawna, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz odnośnymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych”.

Dodatkowo, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie danych o charakterze reklamowym oraz ofert handlowych i promocji (newsletter) zaznaczając pole wyboru przy oświadczeniu o treści:

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla celów reklamowych oraz przesyłania mi ofert Sklepu i Administratora.” 2. Niniejsza polityka prywatności jest zgodna z z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz odnośnymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych i określa w szczególności:
a) jakie informacje Sklep może zbierać od Klientów,
b) gdzie przechowywane są zebrane przez Sklep informacje,
c) w jaki sposób Sklep może korzystać z informacji zebranych o Klienta,
d) komu Sklep może przekazywać zebrane informacje,
e) zasady użycia plików cookies.
3. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH Klientów jest  – Telepromocje Paulina Gałat, Marcin Gałat Spółka Jawna z siedzibą w Brzesku ul. Rzemieślnicza 12, 32- 800 Brzesko. NIP 8691981009 UE VAT ID: PL 8691981009; Regon: 122532811, biuro@ W związku z powyższym pragniemy poinformować o dostosowaniu Regulaminu Sklepu Internetowego, którego jest Pani/Pan Klientem, do nowych przepisów. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią na stronie internetowej sklepu – telepromocje.pl , tel/fax: 014 6861310
4. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, umowa oraz szczególny interes Administratora. 5. Sklep może gromadzić:
a) informacje wprowadzone w formularzach na stronie Sklepu. Mogą one obejmować dane wprowadzone przy rejestracji, w szczególności: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (email, telefon, fax) oraz dane odnoszące się do prowadzonej działalności gospodarczej jak: firma, siedziba, NIP, Regon, nr właściwego rejestru,
b) informacje otrzymane w drodze korespondencyjnej,
c) informacje zebrane w ankietach, kwestionariuszach – ich wypełnienie nie jest jednakże obowiązkowe,
d) informacje o zamówieniach Klientów,
e) informacje o sposobie użytkowania strony, IP urządzenia Użytkownika, dane o systemie operacyjnym, używanej przeglądarce, w celu poprawy jakości usług Sklepu.
6. Zebrane dane przechowywane są w siedzibie Administratora Danych Osobowych i mogą być transferowane, przechowywane oraz przetwarzane w Polsce oraz w państwie trzecim. Wszystkie zebrane informacje są przechowywane na zabezpieczonych serwerach a wszystkie płatności są szyfrowane przy użyciu protokołu SSL.
7. Sklep może wykorzystywać zbierane informacje w szczególności w celu:
a) prezentowania zawartości Sklepu w najbardziej odpowiedni dla Klientów sposób,
b) umożliwienia Klientom korzystania ze Sklepu oraz w celu zawarcia, realizacji oraz rozliczenia umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu,
c) egzekwowania postanowień Regulaminu,
d) bieżącego kontaktu z Klientami w celu informowania o zmianach,
e) personalizacji oferowanych przez Sklep usług
f) pozyskania informacji statystycznych o Klientach poprzez analizę adresów IP oraz plików cookies
g) prezentowania form reklamowych dostosowanych w jak największym stopniu do profilu Klienta
h) informowania ofertach Sklepu (Newsletters) , o ile wyrazi na to dodatkową zgodę.
8. Sklep w celu prawidłowego wykonania umowy z Klientami może przekazywać na podstawie innych stosunków prawnych, dane Klientów podmiotom zewnętrznym, zwłaszcza w celu:
a) rozliczenia płatności elektronicznych,
b) wykonania usług księgowych, prawnych itd.,
c) realizacji działań marketingowych na rzecz Sklepu.
na co Klient wyraża zgodę.
9. Podmioty świadczące usługi dla Sklepu nie mogą w żadnym przypadku wykorzystywać uzyskanych danych we własnych celach biznesowych. Administrator może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Sklep przechowuje dane o Klientach nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu zawartej umowy, a także dla spełnienia wymogów ustawowych, w tym zwłaszcza fiskalnych.
11. Klientowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub jego odpowiednik. Administrator może podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania danych osobowych.
12. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez formularz kontaktowy. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Sklep może pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.
13. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności, która wymaga akceptacji przed zawarciem umowy z Serwisem.
14. Klient może w każdej chwili żądać usunięcia jego danych osobowych z zasobów Administratora. W tym celu obowiązanych jest zgłosić swoje żądanie Administratorowi w formie pisemnej. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji umowy lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Sklep może pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby lub adres w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.
15. Sklep ma prawo do przetwarzania danych Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, w przypadku uzyskania przez Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami. Sklep może powiadomić Klienta o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o możliwości skorzystania z uprawnienia, do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
16. Sklep ma prawo do przekazania danych Klient organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana regulaminu nie ma wpływu na umowy zawarte przed jego zmianą. O zmianach Regulaminu Klienci będą informowani poprzez przesłanie wiadomości o zmianach na podany przy rejestracji adres mailowy. Konto Klienta wygasa jeżeli, nie zawrze on umowy na zasadach nowego regulaminu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania drogą mailową. W przypadku złożenia takiego oświadczenia przez Klienta, wiążąca go ze Sklepem umowa wygasa, z tym zastrzeżeniem, że jej wygaśnięcie nie wpływa na ważność umów zawartych przed zmianą.
2. Sklep posiada autorskie prawa majątkowe do treści w nim zamieszczonych, w tym do jego oprogramowania i szaty graficznej. Klienci zobowiązania są do przestrzegania tych praw.
3. Strony dążą do rozwiązania powstałych sporów w pierwszej kolejności w sposób polubowny.
4. Spory powstałe pomiędzy Sklepem a Klientem będącym Konsumentem, zostają poddane właściwości sądów powszechnych zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
5. Spory powstałe pomiędzy Sklepem, a Klientem nie będącym Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
6. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.