1. Sklep korzysta z informacji, które Klient przekazuje w formularzu rejestracyjnym lub składając zamówienie, do celów realizacji zawartej pomiędzy Stronami umowy. Klient składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zaznaczając pole wyboru przy oświadczeniu o treści: „Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Sklepu Internetowego „telepromocje.pl” oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb Marcina Gałata, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MINIPRICE.PL , zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz odnośnymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych”.

Dodatkowo, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie danych o charakterze reklamowym oraz ofert handlowych i promocji (newsletter) zaznaczając pole wyboru przy oświadczeniu o treści:

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla celów reklamowych oraz przesyłania mi ofert Sklepu i Administratora.” 2. Niniejsza polityka prywatności jest zgodna z z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz odnośnymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych i określa w szczególności:
a) jakie informacje Sklep może zbierać od Klientów,
b) gdzie przechowywane są zebrane przez Sklep informacje,
c) w jaki sposób Sklep może korzystać z informacji zebranych o Klienta,
d) komu Sklep może przekazywać zebrane informacje,
e) zasady użycia plików cookies.
3. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH Klientów jest  – MINIPRICE.PL z siedzibą w Brzesku ul. Rzemieślnicza 12, 32- 800 Brzesko. NIP 8691629962 UE VAT ID: PL 8691629962; Regon: 120311218, biuro@telepromocje.pl, tel/fax: 014 6861310
4. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, umowa oraz szczególny interes Administratora. 5. Sklep może gromadzić:
a) informacje wprowadzone w formularzach na stronie Sklepu. Mogą one obejmować dane wprowadzone przy rejestracji, w szczególności: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (email, telefon, fax) oraz dane odnoszące się do prowadzonej działalności gospodarczej jak: firma, siedziba, NIP, Regon, nr właściwego rejestru,
b) informacje otrzymane w drodze korespondencyjnej,
c) informacje zebrane w ankietach, kwestionariuszach – ich wypełnienie nie jest jednakże obowiązkowe,
d) informacje o zamówieniach Klientów,
e) informacje o sposobie użytkowania strony, IP urządzenia Użytkownika, dane o systemie operacyjnym, używanej przeglądarce, w celu poprawy jakości usług Sklepu.
6. Zebrane dane przechowywane są w siedzibie Administratora Danych Osobowych i mogą być transferowane, przechowywane oraz przetwarzane w Polsce oraz w państwie trzecim. Wszystkie zebrane informacje są przechowywane na zabezpieczonych serwerach a wszystkie płatności są szyfrowane przy użyciu protokołu SSL.
7. Sklep może wykorzystywać zbierane informacje w szczególności w celu:
a) prezentowania zawartości Sklepu w najbardziej odpowiedni dla Klientów sposób,
b) umożliwienia Klientom korzystania ze Sklepu oraz w celu zawarcia, realizacji oraz rozliczenia umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu,
c) egzekwowania postanowień Regulaminu,
d) bieżącego kontaktu z Klientami w celu informowania o zmianach,
e) personalizacji oferowanych przez Sklep usług
f) pozyskania informacji statystycznych o Klientach poprzez analizę adresów IP oraz plików cookies
g) prezentowania form reklamowych dostosowanych w jak największym stopniu do profilu Klienta
h) informowania ofertach Sklepu (Newsletters) , o ile wyrazi na to dodatkową zgodę.
8. Sklep w celu prawidłowego wykonania umowy z Klientami może przekazywać na podstawie innych stosunków prawnych, dane Klientów podmiotom zewnętrznym, zwłaszcza w celu:
a) rozliczenia płatności elektronicznych,
b) wykonania usług księgowych, prawnych itd.,
c) realizacji działań marketingowych na rzecz Sklepu.
na co Klient wyraża zgodę.
9. Podmioty świadczące usługi dla Sklepu nie mogą w żadnym przypadku wykorzystywać uzyskanych danych we własnych celach biznesowych. Administrator może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Sklep przechowuje dane o Klientach nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu zawartej umowy, a także dla spełnienia wymogów ustawowych, w tym zwłaszcza fiskalnych.
11. Klientowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub jego odpowiednik. Administrator może podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania danych osobowych.
12. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez formularz kontaktowy. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Sklep może pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.
13. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności, która wymaga akceptacji przed zawarciem umowy z Serwisem.
14. Klient może w każdej chwili żądać usunięcia jego danych osobowych z zasobów Administratora. W tym celu obowiązanych jest zgłosić swoje żądanie Administratorowi w formie pisemnej. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji umowy lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Sklep może pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby lub adres w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.
15. Sklep ma prawo do przetwarzania danych Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, w przypadku uzyskania przez Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami. Sklep może powiadomić Klienta o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o możliwości skorzystania z uprawnienia, do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
16. Sklep ma prawo do przekazania danych Klient organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.